100 let
Čedoku

1.    ÚVOD

Slavíme 100 let od založení naší cestovní kanceláře Čedok a.s., která byla založena 21. 7. 1920 jako Československá cestovní a dopravní kancelář. Chcete oslavit s námi toto krásné kulaté výročí a k tomu ještě získat poukaz na zájezd s Čedokem? Není nic snazšího, zavzpomínejte a zúčastněte se této soutěže „100 příběhů - 100 zájezdů“ o 100 poukazů v hodnotě 10.000,- Kč. Napište svůj příběh z dovolené, která ve Vás zanechala příjemné zážitky, na které rádi vzpomínáte, podělte se s nimi nejen s námi, ale i s dalšími cestovateli za hranice všedních dnů s Čedokem.

2.    POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je Čedok a.s. se sídlem Na Příkopě 857/18, Nové Město, 111 35 Praha 1, IČ: 6192755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2263 (dále jen „pořadatel“).

3.    TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 10. 2019 00:00:00 hod. do 31. 7. 2020 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže") v cestovní kanceláři Čedok a.s. Soutěž je rozdělena na 10 měsíčních soutěžních kol. Každé kolo bude zahájeno vždy o půlnoci prvního dne příslušného měsíce a ukončeno ve 23:59:59 hod. poslední den příslušného měsíce.

4.    PODMÍNKY ÚČASTI

4.1.    Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která souhlasí s těmito pravidly (dále také „spotřebitel“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“).

4.2.    Soutěže se nemohou zúčastnit právnické a fyzické osoby v rámci svého podnikání, osoby, které jsou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i osoby blízké (ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k těmto osobám.

4.3.    Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.

5.    ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

5.1.    Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že napíše svůj příběh z dovolené, která v něm zanechala příjemné zážitky a na kterou rád vzpomíná a v době konání soutěže soutěžící zašle pořadateli.  Příběh nesmí být delší než jedna strana A 4. Z technických důvodů nelze doplňovat zaslaný příběh fotodokumentací či kresbami a do soutěže nebudou přijímány ani video příběhy. Soutěžící svůj příběh může zaslat pořadateli, některým z těchto způsobů:

a)    prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.100let-cedok.cz , kde účastník soutěže musí uvést jméno, příjmení, adresu, název příběhu, rok, kdy se příběh stal, e- mailovou adresu, nebo

b)    e-mailem na emailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde účastník soutěže musí uvést jméno, příjmení, adresu, název příběhu, rok, kdy se příběh stal, e-mailovou adresu, nebo

c)    doporučenou poštou na adresu: Čedok a.s., Crystal Prague, Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3. Na obálku je nutno uvést: 100 příběhů, 100 zájezdů. Účastník soutěže do dopisu musí uvést jméno, příjmení, název příběhu, rok, kdy se příběh stal, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo pokud nemá e-mailovou adresu.

V případě neposkytnutí uvedených osobních údajů spotřebitelem, nemůže být do soutěže jako účastník zařazen.

5.2.    Zasláním příběhu se spotřebitel registruje v soutěži a vyslovuje svůj souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním pořadateli poskytnutých jeho osobních údajů dle těchto pravidel.

5.3.     Vícenásobná účast v soutěži není možná, průběhu soutěže může soutěžící zaslat pouze jeden příběh.

5.4.    Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli soutěžícího ze soutěže v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.  I pokud taková soutěžící splní některé podmínky pro účast v soutěži a získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, je ze soutěže vyloučena a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě pořadatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí. Účastník soutěže bude vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by mu vyloučením mohla vzniknout i v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

5.5.    Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou.

5.6.    Ze soutěže budou vyloučeny příběhy hanlivé, vulgární, porušující některá práva duševního vlastnictví, nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu, nesmí napadat politické přesvědčení apod.

5.7.    Jednotlivé příběhy splňující podmínky soutěže, které nebyly vyloučeny ze soutěže, budou průběžně v jednotlivých kolech zveřejňovány na webových stránkách pořadatele www.100let-cedok.cz s uvedením jména, příjmení a města bydliště soutěžícího. Po skončení každého kola soutěže budou vítězné příběhy do 14 dnů vyhlášeny a zveřejněny na www.100let-cedok.cz/vyherci. Vítězné příběhy budou zveřejňovány rovněž na sociálních sítích Facebook a Instagram používaných pořadatelem s uvedením jména a města bydliště soutěžícího.

5.8.    V případě výhry bude výherce kontaktován do 14 dnů následujícího měsíce po ukončení příslušného kola soutěže na e-mailovou adresu (v případě zaslání příběhu formulářem nebo emailem) nebo telefonicky (v případě zaslání příběhu doporučeně poštou bez uvedení e-mailové adresy), které uvede spolu se zasláním příběhu.

5.9.    Spotřebitelé se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči spotřebitelům, kteří se účastní soutěže, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

5.10.    Každý soutěžící může získat maximálně jeden výherní poukaz za celou dobu konání soutěže. Zároveň platí, že v případě, kdy dva a více soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně uvedli shodné kontaktní údaje stejnou adresu, e-mail, telefonní kontakt považují se takoví soutěžící za členy jedné rodiny. Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na výhru v soutěži dříve, tzn., že výherní příběh byl pořadateli doručen dříve.

5.11.    Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zrušit, zkrátit, jednostranně měnit nebo doplnit podmínky s tím, že pravidla a změny oznámí/vyhlásí  na webových stránkách www.100let-cedok.cz. Jediná úplná platná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele soutěže a uveřejněna na webových stránkách pořadatele www.100let-cedok.cz.

5.12.    Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

6.    VÝHRA A URČENÍ VÝHERCŮ

6.1.    Do soutěže je vloženo celkem 100 výher, tj. 100 poukazů v hodnotě každého z nich 10.000,- Kč na nákup zájezdu pořádaném cestovní kanceláří Čedok a.s. z platného katalogu Čedoku.

6.2.    Soutěž má v každém kole 10 výherců, tedy celkem (max.) 100 výherců za celé období soutěže. V případě, že se do soutěže v době jejího konání v jednotlivých kolech platně nezapojí takový počet soutěžících, aby mohly být rozděleny veškeré výhry vložené do soutěže v jednotlivých kolech, pak nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

6.3.    Příběhy soutěžících budou vyhodnoceny tříčlennou komisí složenou s odborných zaměstnanců cestovní kanceláře Čedok a.s. vždy do 10 kalendářních dnů od skončení příslušného kola soutěže. Komise určí pořadí nejlépe vyhodnocených příběhů v každém jednotlivém kole. Prvních 10 vybraných příběhů se stává výherními příběhy a jejich pisatelé výherci příslušného soutěžního kola.

6.4.     Každý výherce v příslušném kole soutěže vyhrává poukaz v hodnotě 10.000 Kč na výběr zájezdu dle svého uvážení z platného katalogu Čedoku. Podmínky využití poukazu jsou nedílnou součástí těchto pravidel a získáte je kliknutím na tento odkaz.

6.5.    Výhry budou soutěžícím předány do konce měsíce následujícího po ukončení příslušného kola soutěže. Způsob předání výhry bude s výhercem dohodnut e-mailem nebo telefonicky při oznámení výhry.

7.    ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE

7.1    Zasláním příběhu a registrací do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů dle ustanovení článku 5 odst. 5.1. písm. a), b) a c) těchto pravidel za účelem účasti v soutěži „100 příběhů - 100 zájezdů“, její realizace, vyhodnocení vč. vyhlášení výherce a zveřejnění vítězných  příběhů na webových stránkách www.100let-cedok.cz a na sociálních sítích Facebook a Instagram používaných pořadatelem a předání výhry výherci a za účelem splnění zákonem stanovených povinností. Soutěžícím poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pořadatelem jakožto správcem, příp. jím smluvně pověřeným zpracovatelem. V případě neposkytnutí uvedených osobních údajů nemůže být jejich nositel do soutěže jako účastník zařazen.

7.2    Osobní údaje se zpracovávají za účelem realizace soutěže, zejména k evidenci soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlas. Zákonným důvodem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je plnění zákonných povinností a ochrana oprávněných zájmů pořadatele. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků, realizace přímého marketingu.

7.3    Účastník soutěže bere na vědomí, že činnosti spadající pod účel marketingu zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností Čedok, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to vše formou e- mailových zpráv. Udělený souhlas k tomuto účelu je zcela dobrovolný a trvá do jeho odvolání. Účastník soutěže proti zasílání obchodních sdělení může vznést kdykoliv námitku a svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď na adrese sídla cestovní kanceláře Čedok a.s. nebo na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dále, že mám právo odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Čedoku dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. V těchto případech mu nebude cestovní kancelář Čedok dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat mé osobní údaje.

7.4    Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu jejich zpracování.

7.5    Odvolání souhlasu se zpracováním poskytnutých osobních údajů před ukončením a vyhodnocením soutěže, má za následek, že takový nositel osobních údajů bude ze soutěže vyřazen.

7.6     Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“), že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

7.7    Účastník soutěže zasláním svého příběhu potvrzuje, že před registrací do soutěže byl řádně informován o zpracování osobních údajů a poučen o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, které jsou zpřístupněny ve všech kmenových provozovnách cestovní kanceláře Čedok a.s. na www.cedok.cz/ochrana-osobnich-udaju.